10 Schaug di um (Live)

Schaug di um, wie schian's då isch
Wie guit's ins då geaht
Schaug di um, wie schian's då isch
Wie guit's ins då geaht

Lei du woasch's net zu schätzn
Tuisch di lieber derfetztn
Du woasch es net zu schätzn
Tuisch di lieber derfetztn

Deswegn låss dir's guit geahn
Es isch ålls lei wie du‘s siechsch
Deswegn låss dir's guit geahn
Es isch ålls wie du's siechsch

Schaug di um, wie schian's då isch
Wie guit's ins då geaht
Schaug di um, wie schian's då isch
Wie guit's ins då geaht

Wie du es siechsch, hängt va dir å
Wie du es siechsch, hängt va dir å

Schaug di um, wie schian's då isch
Wie guit's ins då geaht
Schaug di um, wie schian's då isch
Wie guit's ins då geaht


Text und Musik: Hermann Andrä Graber

IMPRESSUM